Alikarduxos's Blog

Bêjenasîya zimanê Kurdî

Türk siyasetçisi bir canavardır

Türk  siyasetçisi  bir canavardır

Türk siyasetçisi Kuzeydeki IŞİD’dir

http://www.ronahihaber2.com/haber/2381/ferhat-encu-asil-terorist-sizlersiniz-3#.VyJEUAXoEgs.facebook

 

28 Nisan 2016-Atina

Advertisements

Απρίλιος 28, 2016 Posted by | 1, YORUM / ŞİROVE | Σχολιάστε

Ermeni Tehciri Devletin resmi Bildirisi

 

A. isimli kardeşimizin çevirdiği belge (tam çevirisi aşağıdadır)

001 ermeniler için beyanname

BEYANNAME-İ RESMÎ

Anasır-i Osmaniye eczasından bulunan Ermeni vatandaşlarımızın bir hayli senelerden beri telkinat-ı hariciye semeresi olarak bir takım efkâr-ı sakime ve asayişş-i kenaneye kapılarak kendi rahat ve menfaatleriyle beraber mülk-i Osmaniye’nin ve diğer vatandaşlarının huzur ve sükûnunu ihlal ve kanlı vakaiye ictisar ve hala Ermeni cemaatinin dahi düşman-ı mevcudiyeti olan ve el-yevm hükümetimizle muharib bulunan a’daya iltihak cesaretinde bulunmaları, hem mülkün muhafaza-i sükûn ve istirahati ve hem Ermeni cemaatinin idame-i mevcudiyet ve selameti için devletimizi fevkalade tedabir ve fedakârlık ittihaz ve ihtiyarına mecbur ederek hitam-ı harbe değin meks ve ikame etmek üzere Ermeni cemaatini vilayet-i dâhiliyede ihsar ettiği mahallere sevke mecbur mecbur kalmış olduğundan bilcümle Osmanlılara vesaya-i atiyeye harfiyen itaat etmeleri suret-i katiyede ihtar olunur.

 1- Hastalar müstesna olmak üzere bilumumum Ermenilere tarih-i tebliğinden beş gün sonra jandarmanın muhafazası tahtında kâmilen köy ve mahalle itibariyle hareket etmek mecburiyetindedirler.

2- Esna-i hareketlerinde eşya-i menkulelerinden arzu ettiklerini beraber götürmekte serbest iseler de gayrimenkul emlak ve arazilerini ve fazla eşyalarını satmaktan ve şunun bunun yanına bırakmaktan memnudurlar. Çünkü keyfiyet-i müfarakat-ı muvakkat olması hasebiyle emval-i gayrimenkuleleriyle beraber almayacakları eşya-i menkuleleri mahfuz ve mazbut binalar dâhilinde ve denk halinde hükümetin nezareti tahtında hıfz olunarak avdetlerinde aynen kendilerine iade kılınacaktır. Emval-i menkule ve gayrimenkuleyi hilaf-i tenbih alan ve satan ve muhafaza eden divan-ı harbe sevk edilecektir. Yalnız ordunun ihtiyacatına yarayabilecek şeylerin birıza hükümete satılması caizdir.

 3- Esna-i rahde temin-i istirahatleri için hanlar ve münasip binalar ihzar ettirilmiş ve bir guna tecavüz ve tarize maruz kalmaksızın muvakkat ikametgâhlarına salimen isalleri esbab-i istikmal kılınmıştır.

4- Ermeni cemaatinden bir yahut birkaçının mal, can, ırzına tecavüz ve tarizde bulunanlara müfrezeler silah istimal edecek ve hayyen derdest olunacaklar, divan-ı harbe sevk edilerek idam olunacaklardır. Ermenilerin iğfalata kapılmaları netice-i müessifesi olan şu tedbirin cemaat-i saireye bir güne taliki olmadığından anasır-ı saire her ne şekil ve tarzda olursa olsun bu meseleye katiyen müdahale etmeyecektir.

 5- Ermeniler hükümetin şu kararına tabiiyete mecbur olduklarından içlerinden asker ve jandarma üzerine silah istimali cüretinde bulunan olursa yalnız silah istimal edenler bilmukabele silah istimaliyle hayyen derdest edilecektir. Keza hükümetin kararına muhalefetle gitmekten imtina edenler ve şurada burada ihtifa edenler ile bu gibileri hanelerinde saklayan ve yiyecek veren ve ihtifalarını temin eden kesan bera-yı idam divan-ı harbe gönderilecektir.

6- Ermeniler yanlarında esliha-yi carihe ve nariye taşıyamayacaklarından meskenleri dâhil ve haricinde saklamış oldukları her nevi silah, tabanca ve bomba ve kamaları, kâmilen hükümete teslim edeceklerdir. Bu gibi esliha ve sairden bir haylisi hükümete ihbar edilmiş olduğundan evvela rade-yi efkâra sayılması ve muahharen hükümet tarafından elde edilmesi sahiplerinin şeddiden mesuliyet ve tecziyesini intaç edecektir.

7- Köy ve mahalle ve yollarda gasp ve garet ve saire için Ermenilere tariz ve tecavüze teşebbüste bulunacaklar, muhafız asker jandarmalar silah istimal ederek bu gibi eşhası itlafa mecbur ve mezundurlar.

8- Bank-i Osmanî’ye deyni olanlar, deynine mukabil eşyayı Bank arziyesine teslim edebilirler. Ancak hükümet ileride zevm-i has ettiği halde eşya-yı mezkureyi cihet-i askeriye hesabına ve teslim olunan bedel mukabilinde satın almağa selahiyetdardır. Eşhas-ı saireye olan zimmet için dahi bu şart dairesinde eşya terki caiz olup ancak zimmetin sıhhati hükümetçe tahakkuk etmelidir. Bunun için dahi tüccarın masaddak defteri en birinci delil teşkil eder.

9- Götürülmesi mümkün olmayan büyük ve küçük hayvanat ordu namına satın alınacaktır.

 10- Güzergâhtaki nahiye, kaza, liva ve vilayetler memurini, Ermeni cemaatine kabul-i icra muavenetini ifa edecektir.

 23 Haziran sene 1331.

 

************************************************************

EK

ÖNEMLİ BİR NOT

Bu belge hemen altta resmini gördüğünüz Eski Trabzon Mitropoliti Chrysanthou‘nun (1881-1949),  1970 yılında yayınlanan anılarında vardır. Anılarının kapağında yazılanlar:

DSC04484

Eski Trabzon Mitropoliti Chrysanthou  Ermeni Jenosidinde ve Pontus Jenosidinde Trabzonda’dır. Gelişmeleri ve hristiyan ulusal azınlıkların  durumlarını, katliamlarını  bir dini lider olarak yakından  izlemiş biridir.

Sonradan Yunanistan’a gelmiş mültecidir. Atina’da  Archi Episkopos olmuştur. Yani  en yüksek düzeyde dini yetkkili. 1881’de doğmuş, 1949’da vefat etmiştir. Anıları ise 1970 yılında yayınlanmıştır.

Anılarının 303. sayfasında bu belge basılıdır.

Kendi adına ölümünden sonra pul basılmıştır (2002)

Χρύσανθος

Böyle bir belgenin inkarı mümkün değildir.

 Ama böyle bir belgeyi inkar etmenin ilk adımı da  önce  belge hakkında  şüphe yaratmak, tartışmak tır. Bu ittihatçı  çakalların taktiğidir.

 Yayınladığım bu belge 1970lerden beri halk tarafından bilinmektedir. TC tarafından bilinmektedir.

 Ama  Nisan 2016’da Mehmet Yıldırım denen biri yazılanlar hakkında  şüphe uyandıracak  şeyler zırvalamaya başladı.. Yok Osmanlı arşivlerine giriyormuş da böyle birşey yokmuş da…

Yani Mehmet Yıldırım utanmasa İttihatçı -kemalistler  jenosid yapmaz diyor.

Açıktan böyle dese zaten  rolü anlaşılacak.. Ermeni  jenosidi konusunda JENOSİD DEĞİL TEHCİRDİR diyenlerden alıntı üstüne alıntı yapıyor. Bu devlet politikasıdır.

 Mehmet Yıldırım da Devlet yetkilileri gibi, Tehcirdir diyor. ( bana bireysel çatmaları da bundandır)

 İşte bu  yukarıda bahsettiğimiğz belgede tek merkezden devletin emir komuta zinciri hiyerarşisi işletilerek bir ulusun yok edildiği ama yok edilmeden de tüm mal verlıklarına el kouyulduğu ispatlandıoğı için bu belge hakkında tartışma yaratma   taktiğine baş vuruyor.

Çünkü İttihatçı- kemalistlere göre  Jenosid yapılmamış ama tehcir yapılmıştır.

Tehcir göçertme demektir.. Yani bir yerden alınmış başka bir yere yerleştirilmişler.

Peki nereye yerleştirildiler?

Alindıkları yerleri iyi biliyoruz… Gerek Osmanlı ve gerekse kemalistler yazılı emirlerde imha edin  kelimesini kullanmamışlardır. «başka bir yere» demişlerdir.

 Mesela Mustafa Suphi için  M. Kemal emri  «Trabzondan başka bir yere nakledilecek» denmiştir.

500 bini aşkın  insan nerelere  yerleştirildi. Eşyaları geri verildi mi?

 Osmanlı ve onun devamı olan TC, devleti jenoside uğrtattığı tüm ulusları  katletmeden önce son kuruşuna kadar soymuştur. Sonra da «başka bir yere» göndermiştir.

Ali Karduxos.

 

 

…..

 

 

 

 

 

Απρίλιος 27, 2016 Posted by | 1, tarih/dirok | Σχολιάστε

6762 Gotinên Pêşiyan

 

Ahmet Tigris

6762 Gotinên Pêşiyan

Kürd Dili ve Kürd Kültürü için önemli bir kaynak

https://yadi.sk/i/Lp0TYMDMrEAo5

 

 

 

 

 

Απρίλιος 27, 2016 Posted by | 1, bejenasi | Σχολιάστε

GEBERENE KADAR AÇLIK GREVİ

A Turk LZana

TC katliam yaptığı bir sırada şu kahpe Avrupa neyi tartışıyor biliyor musunuz?

«TC, Avrupa Birliği üyelik şartlarını yerine getirdi mi getirmedi mi?»

İşte bu duruma düşmüşsek, bunda, HDP ihaneti nin payı büyüktür. Leyla Zana ihanetinin, Ahmet Türk iradesiliğinin ve hıyanetinin payı büyüktür, hatta belirleyicidir. Çünkü onlar oraya gitmediler, aksine  TC tarafından gönderildiler. Ceplerine de Öcalan imzalı ne söyleyeceklerine dair bir mektup kondu. Kendilerine “Gidin orda bu mektubu Avrupalı Parlementerlere okuyun!” dendi..

Taşlanması gereken bu kahpelerdir. Leyla Zana ile Ahmet Türk hemen Avrupa Parlementosu önünde GEBERENE KADAR AÇLIK GREVİ yapmalılar. Ben kendi payıma gebermeseler affetmem. Siz affedersesniz sizi de affetmem.

 

Ali Karduxos , 22 Nisan 2016-Atina

Απρίλιος 22, 2016 Posted by | 1, YORUM / ŞİROVE | Σχολιάστε

A. Türk doğru söylemiş ama!

13043485_267629010244710_4579644953726312018_n

Kuzeyde direniş bitirildikçe, artık kürdlerin devlete karşı yaptırım gücü olmaktan çıkarıldıktan sonra   Güney Kürdistanın  Kuzeyle ilgili açıklama ve beyanları  bu plan çerçeveside TC için olumludur.

 Çünkü  içerideki katliamların  uzak vadedeki hedefi Güney Kürdistan’dır.

1992’den beri yürütülen plan uygulanmaktadır.

TC gerilla ordusunu dağıtıp Kuzeyde Kürdşleri susturduktan , işbirlikçiliği geliştirdikten sonra  Güneyin Kuzeye müdahalesini ister.  İster çünkü  Güneyi suçlamak ve yapay bir gerginlik  çıkarmak ister.

 Çünkü Kuzey deki  hareket bitirilince Güneye saldırmanın  ve gerginliğin politikası güdülecekti.

 Kuzeyde Kürd Gerilla Ordusunun dağıtıldığı ve Jenosidin yapıldığı bir sırada sık-sık “Barzani niye sessiz” demelerinin sebebi budur.

 Sen gerillanı çektin (kırdırdın)

 Barzani’ye güvenerek mi kırdırdın?

 Sen Gerilla ordunu çektin ve savaşmıyorsun, Barzani ise son dört yıldır  sıcak savaşın içinde  ve bu savaşlı verdiği sırada sen onun alehine bir MHP’li faşist köpeğin bile yapamayacağı propagandayı yaptın. Şimdi de “neden sessiz kalıyor ?” diyorsun. Sen bu savaşta Güneydeki kardeşlerine ne yardımda bulundun. Hala arap ve türk işbirlikçiliği yapmıyor musun?

Kobaneyi IŞİD’den kurtaran  Barzanidir, yani Güney Kürdistan Hükümetidir.

 Bugün Kobane’de kaç tane Mesut Barzani fotoğrafı asılı?

 Bugün Kobane’de kaç tane Kürd bayrağı asılı?

 Sizi bir kez kurtarmadı mı nankör oğlu nankörler?

Sen Kuzeyden bahsederken  “Kürdistan” bile demiyorsun, Mazlum Doğan’ın çizgisinin tam zıddısın.

Bu yüzden de;Mesut Barzani’nin şu anda kuzey için konuşması Madagaskar için konuşmasından bir farkı yok. TC tüm Dünyaya  “bakın Kuzeydekiler oraya Kürdistan demedikleri halde  içişlerimize karışıp kürdtürklerini kışkırtıyorlar “demez mi?

Sen Kürdistan demedikten sonra Güneyliler bizim kardeşlerimizdir, demedikten sonra, Güneyin Kuzey hakkında konuşmaya hakkı var mı?

Hem sana karşıyım, hem de gel beni kurtar da ne demek?

Sana göre KÜRDİSTAN değil,   Mesut Barzani oraya KÜRDİSTAN diyenleri kurtarır. Sen  hem “Kürdistan değil” diyorsun,  hem de niye yardım etmiyor?” diyorsun. Hem TC ile birlikteyiz, bin yıldır tacavüze uğruyoruz, ve bu hoşumuza gidiyor diyorsun hem de Mesut Barzani’ye gel bizi tecavüzden kurtar diyorsun. Ordunu dağıtmadan  böyle bir durumun aklına geleceğini niye düşünmedin? Hadi diyelim ki düşünmedin?, bizm gibi düşünenleri niye hain ilan ettin?

Sen Güney Kürdistan’a IŞİD’e karşı silah verilmesine  bile karşı çıktın. O fahişeri, o cahil fahişeleri Alman parlementosuna gönderenleri  destekledin . Şimdi de yardım mı istiyorsun?

Ne yüzle?

Önce sen “Burası Kürdistandır; Güney Kürdistan’ın bağımsızlığını ve Güney Kürdistan’ı gözümüzün nuru gibi koruruz” de , sonra “Mesut Barzani niye müdahale etmiyor? dersin”. Ordunu bir yıllık bir hazırlık savaşına sok.. Sen 3 yıldır konutanının  ölü mü, esir mi olduğunu bile  halkından gizliyorsun..

 Katliamı siz yaptırdınız.. Bahoz Erdal’I devlete siz verdiniz!

Nerde Bahoz Erdal?

 Bu konuyu anlamayanlardan birileri de  Avrupada sözde Aydınlar Birliğidir. (alman parlementosuna giden fahişeleri destekleyenlerden biri de Hüseyin Turhallı idi. Onların alehine bir yazısı varsa göstersin!. Bir bildiri yazmışlar hem Barzaniye karşı hem de Barzaniden yardım istiyorlar. Bunlar aydındır.. Öuyleyse bunlar cahil olduklarında kukla olarak kullanılıyorlar).

Hem Mesut Barzani’ye karşı hem de niye Kuzeye müdahale etmiyor diyor.

Anti-Barzaniciliğin  vardığı son aşama.

 Bağımsızlığı savunan kişi Mazlum Doğan ruhunu savunan yurtsever kişidir..

 Biz bu ruhun ürünüyüz. Ve bu ruha sahip olanları destekleriz.

Mesela açlık grevleri sırasında,  ve Kürd Gerilla ordusu dağıtılmadan  konuşmayan  Ahmet Türk  devletin imha planı uygulandıktan ve 1,5 milyon insane yerinden yurdundan edildikten sonra şunları söylüyor :

“Ahmet Türk: Başkan Barzani de Kürtler’in lideridir, rolünü oynamalı”

Mardin Büyükşehir Belediye Eşbaşkanı Ahmet Türk, çatışmaların durması için Başkan Mesud Barzani’nin aracı olmasını istedi.

Başkan Mesud Barzani’de de Kürtlerin lideridir diyen Ahmet Türk “Kürtler birbirine bağlıdır. Burada bir Kürt’ün başı ağrırsa, diğer taraftaki kardeşinin kendine sahip çıkmasını ister. Halkın da böyle bir isteği var. Hepimiz bunu görmeliyiz. Bugün Kuzey Kürt’ü susturulursa yarın Güney ve Batı Kürt’üne de aynısı yapılır.

Bu yüzden diyalog, görüşme Kürtler’in arasında gün be gün gelişmelidir. Birbirimizi dinlemeliyiz. Birbirimizin fikirlerini kulak vermeliyiz. Birbirimize yardımcı olmalıyız. Yardımcı olursak demokrasinin de önünü açarız. Ben bu inançtayım.” ( 21.04.2016 – 20:25)

Ahmet Türk  Kürdlerarası dayanışmayı Kuzeyde Kürdler bitirildikten sonra hatırlamış ve bu konuda halkı inandırmak istiyor.

Ahmet Türk “Kürtler birbirine bağlıdır. Burada bir Kürt’ün başı ağrırsa, diğer taraftaki kardeşinin kendine sahip çıkmasını ister. Halkın da böyle bir isteği var. Hepimiz bunu görmeliyiz

 Ve kuzeydeki hareket tasfiye edilip köy ve kasabalarıız yeniden işgale uğradıktan sonra  gerilla  tasfiye edilmeden söylemesi gereken şu sözleri  şimdi gecikmeli olarak söylemiş:

“Bugün Kuzey Kürt’ü susturulursa yarın Güney ve Batı Kürt’üne de aynısı yapılır” demiş.

 Peki Ahmet Türk! Barzani alehine yürüyüşler  yapıldığında milletvekili maaşından mı   korkuyordun, PKKden mi korkuyordun? Kimden korkuyordun. Neden çıkıp bunları söylemedin. Kuzey bitirildikten sonra demen  Kuzeyin bitirilmediği anlamına gelmez. Kuzey bitirildi ve sen TC bayrağı eline alanları bile eleştirmedin. Bir nesil daha çürütüldü. Çünkü devlet boynunuza “öcalan  denen bi ip  takmış” sizin  boynunuzu sıkıyordu. Devletin isteği dışında ağzınızdan sözler duyulmuyordu.

Böyle  yaparsan daha bir müddet daha maaş alabilirsin.

 Başkan Obama’nın yanına gittiğinde yanına TC ajanları verildiği için onlara

 Biz Kürdlerin kendi anadilimizde 3 nesilden beridir ilkokullarımız yoktur. Diyemedin.

Kürd ulusu için bu muazzam fırsatı heba ettin. Bu büyük suçu işledin. Artık siktir olup  politkadan çekilmen gerek.

 Bunu söyleyip orada siyasi sığınma isteseydin şimdi bir Kürd lideri idin.

 Şimdi sahtekarlık  yapmayın. Herşeyi olduğu gibi açıklayın ve yerinizde oturun! Siyaset 16 yıl esir bir adamı dinleyerek   işgalci devletin tüm planlarını uygulamak değildir.

16 senede aklınız başınıza gelmedi ve utanıp sıkılmadınız, ihanetten vazgeçmediyseniz siz, bundan sonra da bu ihanetten vazgeçmezsiniz.

Kürd halkına  bir iyilik yapmak istiyorsan gidersin Avrupa Parlementosu önünde  intihar edersin ve:

-Tüm Tutuklular serbest bırakılsın,

-Jenosidler durdurulsun,

-Kürdlere ana dillerinde nüfus oranlarına göre ilkokullar açılsın der intihar ederdin.

 Ya da; git Hewler’e ve orada Güney Kürdistan bağımsızlığının tüm Kuzeylilerce desteklenmesi gerektiğini  maaşından fedakarlık yaparak söyle ve orada kal! Ben Mesut Barzani’den  bir ricada bulunmasam bile Mesut Barzani  cömertdir ve ömrünü Kürd davasına adamış bir liderdir, korkma aç kalmazsın….

 Ucuz kabadayılık yapıp bize devletin politikasını sokuşturma..

 

Ali Karduxos, 22 Nisan 2016-Atina

Απρίλιος 22, 2016 Posted by | 1, YORUM / ŞİROVE | Σχολιάστε

DERSİM’DEKİ «SON İÇOĞLAN» BURKAY

Aşağıdaki linki tıklayınız!

http://navkurd.net/2016/04/kemal-burkay-psk-hak-par-ve-kullanisli-bir-ajan/

 

———————————————-

Ali Karduxos’un yorumu:

1

Osmanlılar Hristiyan ailelerin çocuklarını küçük yaşta ailelerinden zorla alır, onları kendi halkına karşı kullanmak için islamlaştiriı asker olarak büyütürlerdi. Aynı bu çocuklarla ileride bu çocuğun eski ülkesini ona işgal ettirirlerdi.. (bunlara iç oğlanlar denirdi) Ailelerindeen zorla koparılan ve türk ve müslüman savaşçı olarak yetiştirilen bu çocuklar İstanbula varınca ilk iş bunların sünnet edilip müşlüman edilmeleri ve bir Kur’an!ı kerim hediye edilmesiydi.. (resimdeKürd asıllı iç oğlan devletin bir bakanından Kur’an-ı Kerim’i alırken görüyorsunuz).

NOT, AMA ÖNEMLİ BİR NOT:

 IŞİD aynı politikayı ezidi çocuklarına uyguladı..esir aldığı yavrularımızı şimdi bir  `müslüman savaşçı ` olarak Kürdistana karşı eğitiyor.

******************************

images

Resimdeki içoğlan Alevi kökenlidir. Dersimin alevileri Hatay’daki arap alevileri gibi camiye gitmez namaz kılmazlar, Kur’an-ı Kerim okumazlar, Ramazan orucunu tutmazlar, Hacca gitmezler,

Resimde eski bir komünist iken ve materyalizm seminerleri verirken birden devletin elinden yeniçerilere verilen hediyeyi alan ve eski seminerlerini unutan Dersim’deki SON İÇOĞLAN’ı görüyorsunuz.

Bunun tüm derdi Kürdlerin silahlarını bırakması idi. Bozuk plak gibi hep Kürd silahları alehine konuşarak devletine hizmet ederdi. Açlık grevlerinde de devletine hizmet etti.

BDPliler Meclise gitmiyoruz. Hatip Dicleyi serbest bırakmasanız meclise gitmeyiz, Diyarbakırada kalırız demesinden sonra devletine hizmet edip «BDPnin yanlış yaptığını gidip milletvekili yeminlerini içmelerini» tavsiye etti.

Devlet Tahir Elçiyi katlettiğinde ise «bu cinayeti devletin yaptığını sanmıyorum» dedi..

Biz ne yazarsak yazalım, 1980lerin bu eski stalinci, yeni devletçi yeniçerilerini ikna edemeyiz biliyorum. Çünkü inancını satmak hiçbir zaman sözkonusu davaya inanmamak demektir;  bunların hiçbir zaman hiçbir inancı olmadı.

Ali Karduxos. 21 Nisan 2016-Atina

Απρίλιος 20, 2016 Posted by | 1, YORUM / ŞİROVE | Σχολιάστε

Kahrolsun gericilik, kahrolsun işbirlikçilik

Diyarbakir mitingi

Kürdün dini inacının işgalci tarafından istismar mitingleri…

Bu mitingi yaptıran merkez ile Kürdistan’ı yerle bir eden merkez aynı merkezdir..

Kürd evlerine girip tacavüz edenler duvarlara yazı yazanla aynı merkezdir.

Bu mitingde «kahrolsun işgalci, Kahrolsun jenosidciler, kahrosun İTTİHATÇI -kemalizm» denseydi;
«Yaşasın Bağımsız Kürdistan !» denseydi .. Kürd ulusal bayrakları taşınsaydı……
desteklerdim…

—–

Adı dini miting (dini miting olur mu?)
Ama aslında işgalcinin Kürdistan’daki varlığını sürdürmesi mitingi idi.
Kürdleri daha fazla birbirinden ayırma mitingi idi.

Kürdleri Dünya desteğiniden koparma ve IŞİD’in bir versiyonu gibi gösterme mitingi idi.

Eğer siz bugüne kadar «Allahu Ekber» sloganını IŞİD atmadan evvel atıyor idiyseniz, o zaman bir sözüm yok.

Ama önce IŞİD’den duyup -Saddam’dan bellediğiniz bu sloganı- siyasi bir slogan gibi atmanız TC denetimidir. IŞİD’in yularları kimin elinde idiyse sizin yularlarınız da onların elindedir.

Kahrolsun gericilik, kahrolsun işbirlikçilik

—————————————-
Ali Karduxos,18 Nisan,2016-Atina
—————————————–

Açık ve NET söyleyelim:

TC’NİN TÜM GAYRETİ KOBANE DİRENİŞİNDEN BER BATI’NIN KÜRDLERE YÖNELİK OLUMLU POLİTİKASINI OLUMSUZA ÇEVİRMEK VE KÜRDLERİ IŞİD’İN BİR VERSİYONU OLARAK, DÜNYA KAMUOYUNA SUNMAKTIR..

KÜRD BAYRAĞI TAŞIMAYAN, BAĞIMSIZ KÜRDİSTAN SLOGANI ATMAYAN SÖZDE DİNDAR KÜRD, ASLINDA II.SADDAM DAVUTOĞLU’NUN YARATMAK İSTEDİĞİ BİR İŞİD VERSİYONUDUR.

Απρίλιος 18, 2016 Posted by | 1 | Σχολιάστε

Elleri PAK bir kadın

Esra Mungan Hanım, Mehmet Metiner’le el sıkışmayı reddederek ellerini kirletmemiş.

 

12961681_957515874369490_5924291594973352014_n

 

PAK, pakiş, pakij, pakî, pakîze

 

 

HİTİTÇE günümüzden 3200- 3700 sene önceki yazılı bir dildir.

 

 

Hint Avrupa dillerinde , TEMİZ kelimesinin   ilk ortak  kökü   *peuә *peuh’dur.   Bu kök, bugün kullandığımız PAK kelimesinin de ilk köküdür.

 

Hititçe TEMİZ kelimesi: parkueš– ( parkuiš-)’dur…

Bugünkü (çağdaş Kürdcedeki )   P A Q I J   ile aynı telaffuzdur..

 

[Kaynak: Bkz. Hitit grameri adlı  kitap

parkunu– ‘to purify, cleanse’ (sayfa 24) yıkamak, temizlemek

parkunu– ‘to purify, cleanse (sayfa 61) yıkamak, temizlemek].

 

Kürdcemizin dialektlerinde:

Kurmanci  dialektinde       PAK,= PAQ-IŞ, PAQ-IJ< PAK-IJ

Hewrami  dialektinde       PAK, pak pûxte

Dimilî = Zazakî = Kirmanckî  dialektinde PAK,

Senendajî  dialektinde-telaffuzunda        PAK, pakîze

(Ferheng-Vajname’ye  sayfa 131)

 

 

 

Kürdcemizde PAKÎ erkek sıfatıdır, temiz erkek demektir. Yani Beşikçi gibi biri;

Kürdcemizde  PAKÎZE kadın sıfatıdır.. Temiz kadın demektir, yani  Esra Mungan Hanım gibi biri…

***************************

 

PAK, Sanskritçe  pāvaka’dır ve aynı köktendir.

 

Kelime sonradan Persçeye de yine PAK biçiminde geçmiştir.

Hz. İ.Ö. 1500 de Anadolu ve Mezopotamya’da Persler mi vardı?

 Bu kelimenin ilk kaynağı Kuzey Mezopotamya’dır ve ilk anlamı ruh temizliği’dir.

 

******************

Yukarıdaki yazı ruhunu  temiz tutmak için  M. Metiner’e elini uzatmayan PAKÎZE Esra Mungan Hanım’a  adanmıştır.

 

Ali Karduxos, 14 Nisan 2016-Atina

esra Mungan

 

****************************************************************

DİP NOT:

 

PAK-İSTAN ülke ismidir.

Baştaki PAK üç  kelimenin baş harfleridir.

Çünkü Pakistan devleti kurulduğunda üç bölgeyi  kapsayacak biçimde düşünülmüştü.

Pencap, Afganistan ve Kaşmir… Bunların baş harfleri yanyana getirilince PAK ortaya çıktı..

-ISTAN eki eklendi..

Απρίλιος 14, 2016 Posted by | 1 | Σχολιάστε

Bahoz Erdal nerde? Yaşıyor mu? yaşamıyor mu?

Bu soru KCK’nin 315 kişilik  meclisine sorulmuştur.

———————————————-

gerillayı tasfiye

Silahlı güçleri tasfiye:

DEVLET  KURMAKTAN VAZGEÇTİK! demekti

ARTIK  KÜRD DEVLETİNE KARŞIYIZ! demekti

*****

İşgalci ve jenosidci devlet, KCK’ye:

Öcalan’ı dinleyip Devlet kurmaktan vazgeçtiğinizi gerilla ordusunu tasfiye ederek ve onları kırmamıza izin vererek ispatlayın! dedi.

Aynen bu oldu…

*****

Kürd Gerilla Ordusu’nun tasfiyesine karşı olmadan;

-Ben Kürd devleti kurulmasından yanayım!” demek  çelişkidir.

Ya kendini kandırmak , ya da başkalarını kandırmaktır.

******

Devlet demek, en başta güç ve ordu demektir.

Gücün yoksa, bırak devlet kurmayı, hesaba dahi katılmazsın.

******

PKK ve KCK nin askeri eylem yapacak gücü yoktur.

Devlet yapacağı katliamlara  zemin hazırlamak için  yalan haberler yayıyor.

******

Hatırlayın!

 Kürd ordusu  tasfiye edilirken  bunu alkışlayan S. Demirtaş:

GEREKTİĞİNDE DAHA GÜÇLÜ DÖNÜLÜR” demişti.

Uyanık ve endişe içindeki PKK tabanını bu sözlerle sakinleştirmişti.

  Demirtaş’ın, 30 yılda binlerce insanın kanıyla  kurulmuş Kürd Ordusunun dağıtılması sırasında, tepkileri  törpülediğini  hatırlayın.

Bağımsızlık bitti, özerklik de bitti; şimdi  artık Figan Yüksekdağ başkan, bir general de esşbaşkan olmalı.

HDP’yi bu duruma  esir bir insanı dinlemek ve açlık grevlerine ihanet edip Kürd Ordusunu dağıtmak getirdi…

Bazıları da gerillanın tasfiyesine karşı çıkan Ali Karduxos gibilerine   “uzaktan ahkam kesme savaşmak istiyorsan gel savaş” demişti. (uzaktakilerin Kürd kimliği  iptal edilmişti. Ama kendileri uzaktakiler kadar da Kürd Sorununa  yakın değillerdi.  )

******

8 kasabamız yerle bir edildi.

 Bu katliamlar Kürdistan’ın tüm bölgelerine adım-adım yayılacak, Katliamlar parça-parça sürdürülecek. Devlet bu fırsatı bir daha bulamam deyip  2023 yılına hazırlanıyor.

Daha güçlü olarak geri dönen‘ de olmayacak, Çünkü çekilme değil, tasfiye ve kırdırma  planı uygulandı.

Kürd Ordusunun  en büyük  ve en sevilen komutanından (Bahoz Erdal) bir haber bile alamıyorsak  tasfiye ve imhanın boyutunu  düşünün!

Bırakın direnmeyi, komutanlara ne olduğunu bile bilmiyoruz. Konutanların başına neler getirttiklerini bile  söylemiyorlar.

 

 

Ali Karduxos, 13 Nisan 2016-Atina

 

 

 

Απρίλιος 13, 2016 Posted by | 1, YORUM / ŞİROVE | Σχολιάστε

Yunanca-Osmanlıca Sözlük

 

 

 

https://archive.org/stream/kamusirmrmcadant00pana#page/n619/mode/2up

 

 

 

Απρίλιος 11, 2016 Posted by | 1, bejenasi, tarih/dirok | Σχολιάστε